Op deze pagina staan mijn algemene voorwaarden. Heb je vragen of is iets onduidelijk? Neem dan gerust contact met mij op. Liever een PDF voor je administratie? Klik dan hier om ze te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Ferry Molenaar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Laan van Vollenhove 2343, 3706HD te Zeist, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83578978.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ferry Molenaar een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Ferry Molenaar en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Ferry Molenaar zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Ferry Molenaar en een Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Ferry Molenaar en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de Overeenkomst rechtstreeks via de website van Ferry Molenaar tot stand wordt gebracht. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Ferry Molenaar geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld als de Consument de contactgegevens van Ferry Molenaar op internet of in een telefoonboek opzoekt en per e-mail of telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Ferry Molenaar te verlenen diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn:
  • het maken van Producties en alle daarmee verband houdende en/of overeengekomen prestaties, zoals brainstormen, het maken van opnames, coaching en begeleiding, het verrichten van montagewerk, het transcriberen van een Productie, grafische vormgeving en hulp bij distributie van een Productie;
  • het controleren van de toegankelijkheid van websites en/of digitale documenten en het geven van voorlichting over digitale toegankelijkheid.
 8. Productie: iedere in het kader van de Overeenkomst door Ferry Molenaar te vervaardigen en te leveren podcast of voice-over-productie.
 9. Bundel: een Overeenkomst die voorziet in het vooraf inkopen door de Wederpartij van de daarbij uitdrukkelijk overeengekomen Diensten.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ferry Molenaar en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Ferry Molenaar worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte of het mailaanbod van Ferry Molenaar. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Uitsluitend een Schriftelijk aanbod (waaronder mede begrepen een aanbod per e-mail) kan Ferry Molenaar binden. Mondelinge afspraken zijn uitsluitend bindend indien en voor zover Partijen deze Schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Een Schriftelijk aanbod van Ferry Molenaar is geldig gedurende 30 dagen na de datum van uitbrenging daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders door Ferry Molenaar aangegeven.
 3. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ferry Molenaar dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ferry Molenaar dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van Ferry Molenaar op de daartoe door Ferry Molenaar aangewezen wijze door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Ferry Molenaar, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ferry Molenaar anders aangeeft.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand volledig door Ferry Molenaar wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de Consument bij het aangaan van de Overeenkomst op Afstand uitdrukkelijk dat hij afstand doet van het recht van ontbinding zodra de Overeenkomst op Afstand door Ferry Molenaar is nagekomen.
 4. De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Ferry Molenaar aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Ferry Molenaar. Zodra Ferry Molenaar in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Ferry Molenaar de ontbinding van die Overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Consument overeenkomstig lid 2, terwijl een deel van de overeengekomen Dienstverlening door Ferry Molenaar reeds is nagekomen, is de Consument Ferry Molenaar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Ferry Molenaar is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Ferry Molenaar is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. Ferry Molenaar zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen.

ARTIKEL 5. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst omvat uitsluitend die Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Ferry Molenaar is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen tegen betaling door de Wederpartij van de eventueel daarbij bedongen meerprijs.

ARTIKEL 6. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds annuleert, blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als ware Ferry Molenaar in staat gesteld de Overeenkomst volledig na te komen.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat een Consument in geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst, slechts gehouden kan worden tot vergoeding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten en de binnen 48 uur na de annulering eventueel nog geplande Diensten. Echter kan de aanschaf van een Bundel, ook door een Consument, niet worden geannuleerd, althans maakt ook een Consument in dat geval geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.

ARTIKEL 7. | DERDEN

 1. Ferry Molenaar is gerechtigd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden dwingend in de weg staat, draagt Ferry Molenaar geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door een doen of nalaten van derden die door Ferry Molenaar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Ferry Molenaar bij de Overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de Wederpartij eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Ferry Molenaar zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De Wederpartij staat in voor de tijdige verstrekking aan Ferry Molenaar van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. De Wederpartij dient Ferry Molenaar steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Ferry Molenaar te optimaliseren.
 3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij, dan wel overige door de Wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering van Overeenkomsten worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Ferry Molenaar staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 4. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat Ferry Molenaar de Overeenkomst tijdig kan uitvoeren, dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. Voorts dient Ferry Molenaar in dat geval kosteloos gebruik te kunnen maken van alle aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.
 5. Indien medewerkers van de Wederpartij, dan wel door de Wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Ferry Molenaar en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Ferry Molenaar mogelijk te maken.
 6. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is Ferry Molenaar, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de eventuele daardoor ontstane extra kosten en/of geleden schade aan de Wederpartij door te berekenen.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. Alle door Ferry Molenaar vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Ferry Molenaar treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Ferry Molenaar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Ferry Molenaar de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van Ferry Molenaar biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 10. | BUNDELS

 1. Een Bundel biedt de Wederpartij aanspraak op het afnemen van de uitdrukkelijk overeengekomen Diensten tegen gereduceerd tarief. Bij de aanschaf van een Bundel komen Partijen uitdrukkelijk de aard en omvang van de Diensten waarop de Bundel betrekking heeft, overeen. De omvang van de Diensten is uitgedrukt in eenheden, zoals een aantal afleveringen of woorden.
 2. Indien de Wederpartij haar tegoed uit een Bundel wenst te gebruiken, stellen Partijen in onderling overleg vast wanneer de betreffende Diensten worden verleend. Dit geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Ferry Molenaar. Voor spoedgevallen kan Ferry Molenaar extra kosten rekenen na daartoe overeenstemming met de Wederpartij te hebben bereikt.
 3. Indien de Wederpartij verzoekt om Dienstverlening die het tegoed uit een Bundel overstijgt, treden Partijen in onderling overleg om deze Diensten, indien beschikbaar, tegen meerprijs te laten uitvoeren.
 4. Een Bundel is voor onbepaalde tijd geldig, met dien verstande dat een Bundel niet meer geldig is zodra Ferry Molenaar de Diensten waarop de Bundel betrekking heeft, niet meer aanbiedt dan wel wanneer om andere redenen redelijkerwijs niet langer van Ferry Molenaar kan worden gevergd om de Overeenkomst na te komen. Indien zodanige omstandigheid zich voordoet binnen 24 maanden na aanschaf van de Bundel, maakt de Wederpartij aanspraak op terugbetaling naar evenredigheid van het nog niet-genoten deel van de Bundel.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN EN CORRECTIES

 1. Onverminderd hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk tussen Partijen is afgesproken, wordt een Productie naar eigen technisch en creatief inzicht van Ferry Molenaar vervaardigd.
 2. De Wederpartij maakt ten aanzien van een voice-over-Productie aanspraak op twee kosteloze correctierondes, zonder dat hierbij hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt verlaten. Producties betreffende podcasts zijn na levering definitief, tenzij sprake is van een tekortkoming van Ferry Molenaar in de nakoming van de Dienstverlening.
 3. De Wederpartij dient bij de levering van een Productie binnen zeven dagen te onderzoeken of de Wederpartij correcties wenst c.q. Ferry Molenaar de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen, en dient Ferry Molenaar daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Productie aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij de Productie heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de Productie als definitief aangemerkt. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van de Productie, vloeit er voor Ferry Molenaar uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Wederpartij, geen enkele verplichting voort.
 4. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Productie en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Productie hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctierondes c.q., indien zulks redelijkerwijs van Ferry Molenaar kan worden gevergd, correcties tegen een nader overeengekomen meerprijs.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Ferry Molenaar uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Ferry Molenaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ferry Molenaar onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is.
 2. Ferry Molenaar behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
 3. Pas indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Ferry Molenaar bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ferry Molenaar is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ferry Molenaar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Ferry Molenaar in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Ferry Molenaar gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ferry Molenaar op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Ferry Molenaar ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Ferry Molenaar de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Ferry Molenaar vermeldt naast de prijs of eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, aan de Wederpartij worden doorberekend. In geval reiskosten worden doorberekend, zijn deze gebaseerd op vervoer per trein, 2e klas, vol tarief, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle door Ferry Molenaar vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangegeven en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Ferry Molenaar bevoegd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel betaling in door Ferry Molenaar te bepalen termijnen te vorderen.
 4. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Ferry Molenaar hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
 6. Ferry Molenaar is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende factuur/facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande dat ten nadele van Consumenten niet wordt afgeweken van het ter zake bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Ferry Molenaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Ferry Molenaar kan worden toegerekend.
 2. Ferry Molenaar aanvaardt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Wederpartij of een derde naar aanleiding van door Ferry Molenaar verstrekte adviezen van welke aard dan ook.
 3. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Ferry Molenaar goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, en dergelijke verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij Ferry Molenaar in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 4. Indien en voor zover de Dienstverlening inhoudt het maken van (geluids)opnames van derden, dan is de Wederpartij verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze derden voor opname en publicatie. De Wederpartij vrijwaart Ferry Molenaar van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. Ferry Molenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Ferry Molenaar is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Ferry Molenaar in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ferry Molenaar aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ferry Molenaar toegerekend kunnen worden, en;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
 6. De aansprakelijkheid van Ferry Molenaar is beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ferry Molenaar betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ferry Molenaar in geval van personen- of zaakschade nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ferry Molenaar daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Ferry Molenaar dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Ferry Molenaar bedraagt één jaar.
 8. De Wederpartij vrijwaart Ferry Molenaar van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Ferry Molenaar uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Ferry Molenaar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ferry Molenaar, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ferry Molenaar en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

 1. Ferry Molenaar behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Ferry Molenaar geleverde Producties, maar ook van verstrekte ideeën, concepten, scripts, etc. blijft bij Ferry Molenaar rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden.
 2. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een licentie tot gebruik van de definitieve Productie voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Productie, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Ferry Molenaar bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Wederpartij van rechten op andere goederen dan de definitieve Productie, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Indien de Wederpartij in strijd handelt met haar contractuele (betalings)verplichtingen, is Ferry Molenaar gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de Productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.
 4. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de Wederpartij tot vergoeding van de schade die Ferry Molenaar dientengevolge lijdt. Voorts is Ferry Molenaar gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Ferry Molenaar is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Wederpartij en Ferry Molenaar is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Ferry Molenaar aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.