Op deze pagina staan mijn algemene voorwaarden. Deze zijn voor het laatst gewijzigd op 15 september 2021. Voor je eigen administratie kan je hier een PDF versie downloaden. Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met me op.

 1. Definities
  1. Ferry Molenaar | Podcast Creator gevestigd te Zeist onder KvK nr. 83578978.
  2. Klant: degene met wie Ferry Molenaar | Podcast Creator een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Ferry Molenaar | Podcast Creator en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
  5. Leverancier: alle andere rechtspersonen of natuurlijke personen die door Ferry Molenaar | Podcast Creator, klant of consument betrokken worden om de overeenkomst uit te voeren.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ferry Molenaar | Podcast Creator.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 3. Prijzen
  1. Alle prijzen die Ferry Molenaar | Podcast Creator hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen die Ferry Molenaar | Podcast Creator hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ferry Molenaar | Podcast Creator te allen tijde wijzigen.
  3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening of product wordt door Ferry Molenaar | Podcast Creator vastgesteld op basis van een totaalbedrag. Er kan met akkoord van beide ook een prijs per uur worden afgesproken, waarna Ferry Molenaar | Podcast Creator op grond van de werkelijk bestede uren een factuur zal sturen.
  4. Ferry Molenaar | Podcast Creator heeft het recht de prijzen per opdracht aan te passen.
  5. Voorafgaand aan de ingang van de overeenkomst zal Ferry Molenaar | Podcast Creator prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 4. Betalingen en betalingstermijn
  1. Prijzen voor producten of diensten worden na levering van het product of de uitvoering opname of dienst direct gefactureerd aan de klant.
  2. Betaling door de klant vindt plaats binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Hier kan in overleg en met akkoord van beide partijen van afgeweken worden tot een maximum van 30 dagen.
 5. Gevolgen niet tijdig betalen
  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ferry Molenaar | Podcast Creator gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ferry Molenaar | Podcast Creator.
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ferry Molenaar | Podcast Creator zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ferry Molenaar | Podcast Creator op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ferry Molenaar | Podcast Creator, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ferry Molenaar | Podcast Creator te betalen.
 6. Bewaartermijn producties
  1. Digitale mediabestanden, zoals (maar niet beperkt tot )audiobestanden, videobestanden en transcripten, die voortvloeien uit de producties van Ferry Molenaar | Podcast Creator worden tot minimaal 6 kalendermaanden na de opleveringsdatum bewaart door Ferry Molenaar | Podcast Creator.
  2. Bronbestanden (ruwe en/of onbewerkte opnames) die ontstaan tijdens het maken van producties door Ferry Molenaar | Podcast Creator, worden tot minimaal 1 kalendermaand na de oplevering bewaart.
  3. Tijdens de bewaartermijn stelt Ferry Molenaar | Podcast Creator de klant zonder extra kosten in de gelegenheid vrije online toegang te krijgen tot de digitale mediabestanden die het resultaat zijn van producties door Ferry Molenaar | Podcast Creator. In het geval dat de digitale mediabestanden op een fysieke drager, zoals (maar niet beperkt tot) een USB-drive of CD, moeten worden opgestuurd, kan Ferry Molenaar | Podcast Creator hier extra kosten voor in rekening brengen.
  4. Aan het opvragen van de bronbestanden zijn kosten verbonden. Deze kosten hangen af van de hoeveelheid materiaal. Voor het opvragen van bronbestanden dient voor elk specifieke geval een aparte overeenkomst gesloten te worden. Ferry Molenaar | Podcast Creator houdt zich het recht toe het opsturen van bronbestanden zonder opgave van reden te wijgeren.
  5. Na het vervallen van de bewaartermijn heeft Ferry Molenaar | Podcast Creator het recht om kosten in rekening te brengen als de klant verzoekt om de bestanden opnieuw aan te bieden. In dit geval worden de bestanden, ongeacht het type, voor een periode van 1 kalendermaand opnieuw door Ferry Molenaar | Podcast Creator ter beschikking gesteld van de klant.
  6. De bewaarplicht van Ferry Molenaar | Podcast Creator van digitale mediabestanden vervalt 1 jaar na de opleverdatum.
 7. Opschortingsrecht
  1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 8. Verrekening
  1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ferry Molenaar | Podcast Creator te verrekenen met een vordering op Ferry Molenaar | Podcast Creator.
 9. Verzekering
  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
   • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
   • zaken van Ferry Molenaar | Podcast Creator die bij de klant aanwezig zijn;
   • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
  2. De klant geeft op eerste verzoek van Ferry Molenaar | Podcast Creator de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 10. Garantie
  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ferry Molenaar | Podcast Creator enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 11. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Ferry Molenaar | Podcast Creator voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. Ferry Molenaar | Podcast Creator heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ferry Molenaar | Podcast Creator tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ferry Molenaar | Podcast Creator tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 12. Informatieverstrekking door de klant
  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ferry Molenaar | Podcast Creator.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ferry Molenaar | Podcast Creator de betreffende bescheiden.
  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ferry Molenaar | Podcast Creator redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 13. Duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen Ferry Molenaar | Podcast Creator en de klant wordt aangegaan voor een bepaalde tijd of voor de levering van een of meerdere producten en/of diensten, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Ferry Molenaar | Podcast Creator schriftelijk in gebreke stellen.
 14. Intellectueel eigendom
  1. Ferry Molenaar | Podcast Creator behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferry Molenaar | Podcast Creator (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 15. Boetebeding
  1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Ferry Molenaar | Podcast Creator een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
  3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Ferry Molenaar | Podcast Creator waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 16. Vrijwaring
  1. De klant vrijwaart Ferry Molenaar | Podcast Creator tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ferry Molenaar | Podcast Creator geleverde producten en/of diensten.
 17. Klachten
  1. De klant dient een door Ferry Molenaar | Podcast Creator geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ferry Molenaar | Podcast Creator daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen Ferry Molenaar | Podcast Creator uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ferry Molenaar | Podcast Creator in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ferry Molenaar | Podcast Creator gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 18. Ingebrekestelling
  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ferry Molenaar | Podcast Creator.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ferry Molenaar | Podcast Creator ook daadwerkelijk
   (tijdig) bereikt.
 19. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  1. Als Ferry Molenaar | Podcast Creator een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ferry Molenaar | Podcast Creator verschuldigd zijn.
 20. Aansprakelijkheid Ferry Molenaar | Podcast Creator
  1. Ferry Molenaar | Podcast Creator is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Ferry Molenaar | Podcast Creator aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Ferry Molenaar | Podcast Creator is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Ferry Molenaar | Podcast Creator aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 21. Vervaltermijn
  1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ferry Molenaar | Podcast Creator vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
  2. Recht op ontbinding
  3. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ferry Molenaar | Podcast Creator toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  4. Is de nakoming van de verplichtingen door Ferry Molenaar | Podcast Creator niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ferry Molenaar | Podcast Creator in verzuim is.
  5. Ferry Molenaar | Podcast Creator heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Ferry Molenaar | Podcast Creator kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 22. Overmacht
  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ferry Molenaar | Podcast Creator in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ferry Molenaar | Podcast Creator kan worden toegerekend in een van de wil van Ferry Molenaar | Podcast Creator onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
   van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ferry Molenaar | Podcast Creator kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid a genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ferry Molenaar | Podcast Creator 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ferry Molenaar | Podcast Creator er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Ferry Molenaar | Podcast Creator is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 23. Wijziging algemene voorwaarden
  1. Ferry Molenaar | Podcast Creator is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ferry Molenaar | Podcast Creator zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 24. Overgang van rechten
  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ferry Molenaar | Podcast Creator.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 25. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ferry Molenaar | Podcast Creator bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ferry Molenaar | Podcast Creator is gevestigd, houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.